sjssverige


Prolog

— Vad är det här för oväsen?

Det här är ett initiativ för att uppmärksamma och samla belagda problem som gör Sverige så jävla mycket sämre.

— Du låter nästan lite arg tycker jag. Vad ska det här vara bra för?

Den mycket ödmjuka ambitionen är att skapa konsensus kring existensen av stora, gemensamma och ibland växande problem och därigenom demokratisera inflytandet över den politiska dagordningen. Med andra ord: Kunskap är makt. ✌☺

#1. Barn och ungdomars psykiska ohälsa ökar.

Referenser: Socialstyrelsen: Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna

#2. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda är större I Sverige än i något annat OECD-land.

Referenser: Employment rates of native- and foreign-born population by educational attainment

#3. Sverige har stora inkomstskillnader mellan kvinnor och män.

Referenser: SCB: Kvinnors inkomster släpar efter hela livet

#4. Klyftorna växer snabbare i Sverige än i något annat OECD-land.

Referenser: Income Distribution and Poverty at the OECD

#5. Den svenska ungdomsarbetslösheten är högre än genomsnittet i Europa.

Referenser: SCB. Statistiken över ungdoms­arbets­löshet är jämförbar.

#6. Personer med svensk bakgrund har högre lön än utrikes födda med lika hög utbildning.

Referenser: IFAU: Unga invandrare – utbildning, löner och utbildningsavkastning

#7. Missbruket ökar och berör 1,4 miljoner svenskar.

Referenser: UR. I fokus: Missbrukets omfattning

#8. På tio år har antalet vårdplatser på äldreboenden minskat med 20% samtidigt som andelen äldre personer har ökat med 26%.

Referenser: Socialstyrelsen. Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

#9. Sedan 2001 har 100.000 svenskar gått ner i arbetstid eller helt slutat arbeta för att vårda en anhörig.

Referenser: Stockholm Universitet. Institutionen för socialt arbete. Fler äldre vårdas av anhöriga

#10. Drygt hälften av alla i Sverige är överviktiga eller feta.

Referenser: SCB. Vi växer på bredden.

#11. Den svenska köttkonsumtionen har ökat med 40% det senaste decenniet.

Referenser: Jordbruksverket. Hållbar köttkonsumtion. Vad är det? Hur når vi dit?

#12. Nästan hälften av allt kött som konsumerades förra året var importerat.

Referenser: Svenskt kött. Hälften av allt kött är importerat.

#13. Två av tre som avtjänat ett straff på anstalt i Sverige kommer att återfalla i brott inom tre år.

Referenser: BRÅ. Förebygg återfall i brott

#14. Antalet hemlösa i Sverige beräknas uppgå till 34.000 personer.

Referenser: Socialstyrelsen. Hemlöshetens omfattning i Sverige

#15. De närmaste fem åren behöver omkring 300.000 lägenheter i miljonprogrammet rustas upp.

Referenser: Industrifakta. Stora utmaningar och osäker tillväxt på svensk byggmarknad mot 2017

#16. Sexualbrott är en av de brottstyper som polisanmäls i minst utsträckning – 23 procent av sexualbrotten anmäls.

Referenser: BRÅ. Våldtäkt och sexualbrott

#17. 427.417 svenskar hade skulder hos Kronofogden 2012.

Referenser: Kronofogden. Sammanställning av samtliga restförda fysiska personer uppdelat på län och kommun

#18. 3 av 4 upplever att brottsligheten ökar i Sverige.

Referenser: BRÅ. Den nationella trygghetsundersökningen

#19. Sveriges nationella självförsörjningsgrad minskar och vi importerar 45–50 procent av vår livsmedelskonsumtion.

Referenser: SvD. Sverige utan krisplan för matförsörjning

#20. 158 av Sveriges 290 kommuner uppger att de har för få bostäder för unga.

Referenser: Boverket. Ungdomars boende – lägesrapport 2013

#21. 1 av 4 kvinnor känner sig otrygga sena kvällar i sitt bostadsområde.

Referenser: BRÅ. Om utsatthet, trygghet och förtroende

#22. I Sverige begick 1523 personer självmord under 2012.

Referenser: NASP: Självmord i Sverige

#23. 2010 uppgav nära 31% sig ha "ganska litet förtroende" för svenska politiker.

Referenser: SCB. Grad av förtroende för svenska politiker 1988–2010

#24. En tiondel, 133 miljarder kronor, utav Skatteverkets fastställda skatt fattas årligen.

Referenser: Skatteverket. Skattefelskartan

#25. Polisen klarar upp 17% av anmälda brott trots 3 000 fler poliser än för åtta år sedan.

Referenser: BRÅ. Uppklarade brott.

#26. 22 procent av svenskarna anser att ganska många eller nästan alla politiker är inblandade i korruption.

Referenser: ESO. Allmän nytta eller egen vinning?

#27. Under ett år slänger de svenska hushållen cirka 239 000 ton ätbar mat.

Referenser: Naturvårdsverket. Nyttan av att minska matsvinnet

#28. 166 barn i Sverige misstänks ha varit utsatta för människohandel mellan 2009–2011.

Referenser: Länsstyrelsen Stockholm. Barn utsatta för människohandel - en nationell kartläggning

#29. Ålen är akut utrotningshotad men fiskas fortfarande i Sverige.

Referenser: WWF. Konsumentguide för fisk- och skaldjursprodukter

#30. Sverige exporterar vapen till diktaturer.

Referenser: ISP. Statistik för utförsel av försvarsmateriel
Freedom House. Saudi ArabiaEpilog

SUCK!

Kommer du på ett eller flera, gud förbjude, omfattande och gemensamma problem som går att belägga i valfri form mottages dessa tacksamt på följande mailadress:
kontakt@satansjavlaskitsverige.se

sjssverige